Ideari

 • HABITATGE COM A DRET I NO COM A MERCADERIA
  A l’hora d’accedir a l’habitatge, pretenem posar per davant la idea del dret a l’habitatge i desactivar la idea de l’habitatge com a mercaderia i per tant, considerem l’habitatge com un dret apartat de les lleis del mercat i de l’especulació.

 • PROPIETAT COL·LECTIVA PER RECUPERAR LA SOBIRANIA RESIDENCIAL
  Mitjançant la constitució de cooperatives, aprofundim i posem en pràctica un model de propietat col·lectiva amb funcionament col·laboratiu que ens permeti recuperar la pròpia sobirania pel que fa a l’habitatge.

 • MODEL D’HABITATGE SOSTENIBLE
  Ens comprometem amb l’aplicació de criteris de sostenibilitat en relació a la construcció de l’edifici, així com amb tots els aspectes del funcionament de la convivència i del manteniment de la cooperativa, que inclouen tant l’exterior com l’interior de l’edifici, en el disseny (orientació, aprofitament de l’energia i de l’aigua, salubritat, etc.), en els materials que s’utilitzin i la forma com s’instal·lin. Creiem que de la idoneïtat de l’estructura se’n deriven seguretat i solidesa, qualitats que poden prevenir problemes de convivència entre els estadants però també amb el barri i la ciutat.

 • RÈPLICA DEL MODEL AL TERRITORI
  La mateixa convicció que ens inspira per redactar aquest ideari ens empeny a ser proactius en la rèplica d’aquest model, col·laborant activament perquè aquest esdevingui una alternativa clara en el nostre entorn, divulgant la nostra activitat i contribuint a l’impuls de nous projectes. Perquè és una manera de fer valer el dret a l’habitatge més àmpliament per damunt de les lleis del mercat, i de fer xarxa amb altres cooperatives que enforteixin un model que, al cap i a la fi, és una proposta de societat amb una organització social i econòmica basada en la participació i la col·laboració.

 • ESTABILITAT A LLARG TERMINI – UNA VIDA DIGNA
  Davant dels estralls que en els últims anys estan causant les lleis de l’especulació, el model cooperatiu és una alternativa que pot proporcionar estabilitat econòmica i personal entre la gent que no té el seu habitatge en propietat i que està a la mercè dels augments desregulats del mercat de lloguer.

El model de convivència explica com ens imaginem la vida dins la cooperativa.

 • FER VIDA EN COMÚ
  Entenem la col·laboració en el cohabitatge cooperatiu com una manera d’optimitzar els recursos i alhora de potenciar el benestar de les persones. Serà una prioritat articular l’organització de serveis compartits amb el respecte a les necessitats privades. Sabem que conviure pot generar conflictes i ens comprometem a gestionar-los en comú i de manera respectuosa, atenent la sensibilitat emocional de les persones.

 • CURES AL CENTRE DEL PROJECTE
  Una vegada creat l’espai físic amb els criteris esmentats de sostenibilitat responsable amb l’entorn, les persones són el centre d’interès del projecte. Això vol dir que col·lectivament s’hauran d’atendre les mancances que ocasionalment tinguin els participants, d’ordre convivencial, econòmic o de salut. L’ambient que s’hauria de respirar és el semblant al dels pobles petits o els barris tradicionals, on el bon veïnatge i l’ajuda mútua constitueixen el tarannà dominant.

 • ESPAIS COMUNS AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT ECOLÒGICA I ECONÒMICA
  D’acord al consens dels participants, es contractaran conjuntament els subministraments bàsics com Internet, telèfon, llum i agua, que es pagaran individualment segons el consum de cada unitat. Igualment es compartiran espais i serveis de l’edifici com per exemple, la bugaderia, hort/espais exteriors, espais per als infants, cuina/menjador comunitaris, espai de silenci/treball, biblioteca, objectes compartits, banc de temps, així com un espai polivalent, susceptible d’estar obert al barri.

 • OBERTURA A L’ENTORN
  La voluntat d’obertura al barri es concreta en la cessió/lloguer d’alguns dels espais d’ús comunitari, preferentment els baixos de l’edifici, sempre tenint en compte la coincidència en els criteris ideològics.

El model econòmic defineix el funcionament econòmic, a curt i llarg termini.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Apostem per l’economia social i solidària, motiu també pel qual optem pel model cooperatiu. Així mateix, prioritzarem les finances i la banca ètiques i la nostra planificació econòmica estarà basada en criteris de sostenibilitat, fent previsions a llarg termini i endeutant-nos només el mínim i imprescindible per tirar endavant el projecte.

XARXA DE SUPORT MUTU
Es buscaran mecanismes per poder integrar en el projecte de la cooperativa qualsevol unitat familiar que així ho vulgui, sempre en compromís amb l’ideari, amb independència de les seves condicions econòmiques. L’estalvi col·lectiu en una caixa de suport mutu ha de ser un dels puntals del projecte. A llarg termini també es treballarà per, dins les possibilitats, oferir suport financer i assessoria tècnica a nous projectes, per tal d’afavorir les rèpliques del model d’habitatge cooperatiu que puguin sorgir en el nostre entorn.

PARTICIPACIÓ ECONÒMICA DE LES PERSONES SÒCIES
Es preveu fer una aportació inicial per cada unitat familiar, la qual es retornaria en cas de sortida de la cooperativa, i que es determinarà en funció de com vagi avançant el projecte (obtenció d’un espai en cessió d’ús, negociacions, projecte arquitectònic, etc.). Un cop finalitzades les obres i iniciada la convivència, la quota mensual de les persones sòcies usuàries se situarà per sota dels preus de mercat, ja que és un projecte que es fonamenta en garantir l’habitatge a preu de cost. Es decidirà un altre format d’aportació per les persones sòcies de suport.